Neuropsykiatrisk utredning

 

Vi genomför breda och flexibla neuropsykiatriska utredningar utifrån varje individs unika problembeskrivning och behov. Resultatet av utredningen förklarar och sätter ord på de svårigheter som vissa barn, ungdomar och vuxna upplever i sin vardag. En välgjord utredning skapar förståelse både hos patient, anhöriga och andra berörda.

För barn, kan delar av utredningen ske på plats i barnets dagliga miljö vilket ger möjlighet till observation i olika vardagssituationer. Detta arbetssätt ger en bättre bild av hur barnets svårigheter kommer till uttryck i olika miljöer. Detta underlättar i sin tur informations- och kunskapsutbytet mellan utredningsteamet, barnet, familjen och skolan. Återkopplingen kan göras mera individualiserad och relevant för barnet och familjen.

Förenklat sett kan en utredning beskrivas i tre steg:

 

Steg 1 Uppstart

Vi tar emot er remiss och försäkrar oss om att vi har det underlag som behövs för att sätta igång utredningen. Saknas något får ni reda på vad som behöver kompletteras.

Ni får en kallelse där alla era besök är inbokade.

Steg 2 Genomförande

Under utredningen får ni träffa ett utredningsteam, oftast läkare och psykolog och ibland även andra yrkesgrupper.

Psykologen går igenom barnets/din utveckling för att kartlägga svårigheter och styrkor. Vanligtvis görs psykologiska tester för att beskriva olika funktioner.

Läkaren gör en samlad bedömning för att avgöra om svårigheterna beror på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller bättre kan förklaras av andra psykiska eller kroppsliga problem.

Slutligen sammanställer utredningsteamet all information för att skapa bred förståelse för ditt barns/dina svårigheter och styrkor.

Steg 3 Avslut

Efter utredningen får du/ditt barn en återgivning. Psykologen beskriver för dig/er vad som framkommit under utredningen och du får ta del av dina/ditt barns resultat och eventuell diagnos. Vi erbjuder även alltid återkoppling till skolan och barnet utifrån mognadsgrad.

Efter återgivningen får du ett utlåtande och vid behov även läkarintyg.

Vi hjälper även till med råd och rekommendationer för att underlätta din/ditt barns vardag. Vid behov skickas remiss till annan vårdgivare.