page css

Bygg effektiva och trygga team!   

Är du chef, HR-ansvarig eller arbetstagare och nyfiken på strategier som kan få hela organisationen och varje medarbetare att utvecklas mot sin fulla potential? Här har vi samlat tips och verktyg för organisationer som vill jobba för maximal effektivitet genom mångfald och öppenhet.

Idag saknar många arbetsplatser organisatoriskt stöd för att möta och anpassa utifrån NPF-diagnoser. Ofta är det inte vilja utan kunskap som saknas när chefer och ledare står utan redskap för att hantera situationer eller möta upp behov. Kanske vågar medarbetaren inte berätta om sin diagnos utan täcker upp med perfektionism på bekostnad av återhämtning. I värsta fall leder detta till låg självkänsla, sviktande prestationer och hotande sjukskrivning. Eller att din arbetsplats förlorar värdefulla medarbetare som söker nya utmaningar. Något som förstås påverkar hela teamet. Men det finns massor av rätt enkla saker som kan hjälpa till att bygga arbetsplatser som präglas av öppenhet, acceptans och nyfikenhet på mångfald. 

Skapa ett starkare och tryggare team med hjälp av våra skräddarsydda utbildningar.

Visste du att?

Många organisationer saknar kunskap om hur NPF kan visa sig på arbetsplatsen? Det leder till att både anställda med och utan NPF mår och fungerar onödigt dåligt. Ett accepterande, inlyssnande ledarskap med tydliga, förutsägbara processer effektiviserar det dagliga arbetet och förbättrar produktiviteten. Mångfald och inkludering skapar förutsättningar för starka team-sammansättningar där alla bidrar med unika kompetens och där olikheter och styrkor täcker upp för individuella utmaningar.

96%
av de tillfrågade i en undersökning höll med om att ett gott ledarskap och tydliga processer effektiviserade det dagliga arbetet.
Visste du att?

Många organisationer saknar kunskap om hur NPF kan visa sig på arbetsplatsen? Det leder till att både anställda med och utan NPF mår och fungerar onödigt dåligt.

Ett accepterande, inlyssnande ledarskap med tydliga, förutsägbara processer effektiviserar det dagliga arbetet och förbättrar produktiviteten. 

Mångfald och inkludering skapar förutsättningar för starka team-sammansättningar, där alla bidrar med sin unika kompetens och där olikheter och styrkor täcker upp för individuella utmaningar.

En prestationsbaserad självkänsla innebär att man baserar upplevelsen av sig själv och sitt värde på vad man gör eller åstadkommer. Det positiva med en sådan person är att hen ofta blir väldigt engagerad, och har ett starkt driv. Mer problematiskt är att hen kan pressa sig själv för hårt, vilket innebär risker för både hälsa och relationer. I grunden är det inte ovanligt att det handlar om oro för att inte duga eller räcka till. Det finns det en stark koppling mellan prestationsbaserad självkänsla och utmattningstillstånd (utbrändhet), framförallt hos kvinnor. Hos män är kopplingen mellan arbetsrelaterad stress och utmattningstillstånd däremot starkare.

Skapa rätt förutsättningar för alla parter
För att ge arbetsgivare möjlighet att möta upp särskilda behov hos medarbetare med NPF, krävs först och främst kunskap. Kunskap om varje medarbetares unika NPF-profil, individuella styrkor och sårbara sidor. Som chef är det viktigt att vara nyfiken på hur ens medarbetare fungerar och vilka insatser som behövs för att de ska kunna prestera, må bra och hålla över tid. Med öppenhet och rätt kunskap i organisationen kan du som medarbetare med NPF ta mer ansvar för din egen arbetssituation. Med acceptans och rätt förståelse kan du som chef leda utifrån mer individcentrerade och effektiva processer. Med rätt verktyg kan ni tillsammans skapa ett dynamiskt och kreativt arbetsliv, minska risken för sjukskrivningar och motverka stigma och diskriminering.

Händer det att du skapar din en uppfattning om saker innan du har hela bilden? Trots att du vet att ett visst beteende kan bero på mängder av bakomliggande faktorer? Här är några exempel på saker som kan vara svåra när man har en NPF-diagnos. Det här är utmaningar som många kämpar med, och måste ine betyder att en medarbetare har en viss diagnos. Men det skadar sällan att vara lite extra uppmärksam, oavsett om det gäller dig själv eller en kollega:

 1. Man fungerar och presterar på en ojämn nivå, det som fungerar smärtfritt en dag är helt omöjligt nästa.
 2. Man kommer ofta sent eller missar möten.
 3. Man hinner inte klart med arbetsuppgifter i tid. 
 4. Man är ofta trött och sliten. 
 5. Man glömmer bort saker som ska göras, och behöver påminnas ofta. 
 6. Man hamnar ofta i konflikt med kollegor, avbryter andra, ”tar över”, känner sig missförstådd eller avvisad. 
 7. Man hamnar efter med dokumentation och administrativa uppgifter. 
 8. Man har svårt att prioritera och strukturera arbetsuppgifter och känner sig lätt överväldigad. Man upplever att man saknar kontroll i vissa arbetssituationer. 
 9. Man har svårt att sitta still på möten, reser sig, lämnar, går omkring, pratar, klottrar i papper, eller arbetar med annat på sin dator. 
 10. Man blir lätt otålig, frustrerad eller ger upp vid motgångar, eller när saker går långsamt.

TYDLIGHET!
Uttala förväntningar avseende arbetsuppgifter och mål. Sträva efter att vara rak och direkt genom att alltid förklara vad, när och varför olika saker ska göras. 

STÄM AV!
Stäm alltid av att ni har uppfattat det du kommunicerat på samma sätt och att ni har samma bild av hur ni fortsätter framåt.

SÄTT RAMAR OCH ERBJUD FLEXIBILITET!
Sätt tydliga ramar för vad som gäller i kombination med att ge hög grad av flexibilitet gällande hur uppgifterna ska utföras. Det kan till exempel handla om att tydliggöra mål och krav och samtidigt tillåta flexibla arbetstider eller strategier.

DEADLINES!
Sätt deadlines, ge feedback och följ upp överenskommelser och arbetsuppgifter ofta! Boka in avstämningar med korta mellanrum, kanske varje dag för att hjälpa medarbetare med NPF att kunna ta ledigt med gott samvete när arbetsdagen är slut. 

VAR LYHÖRD, LYSSNA AKTIVT OCH SAMARBETA

Var tydlig med att du finns tillgänglig som ett prestigelöst bollplank. Säg att du gärna hjälper till på de sätt du kan. Visa att du vill lyssna, förstå och är intresserad av medarbetarens perspektiv!

För att minska motståndet inför nya uppgifter eller risken att personer med NPF missar viktig information har vi tagit fram några saker du kan tänka på: 

FÖRENKLA
Skapa enkla rutiner, riktlinjer och processer. Tänk i punktform och skala bort alla onödiga utfyllnadsord. 

BEGRÄNSA
Begränsa mängden information. Lyft några enstaka viktiga punkter per tillfälle. 

SORTERA
Skapa enkla och logiska upplägg för var alla kan hitta information, lathundar, riktlinjer och processer. 

STRUKTURERA
Gör all information sökbar och katalogisera på ett logiskt och överskådligt sätt. 

SAMMANFATTA
Summera och sammanfatta möten och information i faktarutor, nyckelord och “take homes”.

Har du svårt att koncentrera dig på jobbet eller att fokusera på rätt saker? Stöd, knep och hjälpmedel kan se väldigt olika ut och det finns inget ”one size fits all”. Här kommer några av våra bästa tips för bättre effektivitet på jobbet: 

 1. Be om lov att få spela in möten och viktiga samtal. 
 2. Sätt larm och påminnelser för viktiga tider och deadlines.
 3. Slå av notiser och radera appar på mobilen för att minska distraktion. 
 4. Sätt mobilen på “Stör ej” eller lägg den i ett annat rum. 
 5. Be din chef eller kollegor om hjälp att prioritera och avgränsa uppgifter. 
 6. Ta en paus om du kört fast med en arbetsuppgift och återgå vid ett senare tillfälle – ofta är lösningen inte att lägga mer tid och kraft just då.

Vill du vara en modern och inkluderande chef men har för lite kunskap om hur du stöttar och uppmuntrar personer med NPF? Här kommer några saker att tänka på och reflektera kring tillsammans:

 1. Att se och bevara varje låga! Försök att få grepp om vad som på riktigt engagerar olika medarbetare genom att våga fråga. Var nyfiken och utgå inte från förutfattade meningar baserade på samhällsideal eller tidigare karriärval.
 2. Att uppmuntra olikhet! Förmedla att du förstår värdet av att personer fungerar olika och att det finns en poäng med det. Att vi alla är bra på olika saker, tycker att olika saker är svåra och har olika behov. Visa att u ser värdet av att en arbetsgrupp ska vara sammansatt på så vis att man kompletterar varandra.
 3. Att förebygga tillsammans! Undersök vilka faktorer som är avgörande för att stjälpa eller hjälpa motivation och engagemang. Hur var det på tidigare arbeten? Våga fråga och hitta lösningar tillsammans.

Ibland bjuder arbetet på för mycket av det goda och ett engagemang och lustfyllt driv vänds till ett hot mot både arbetsprestation och hälsa. Här kommer 3 tips för dig som inte vill hamna i överprestationsfällan:

UTMANA DIG SJÄLV!
Om din perfektionism redan styr det mesta av vad du gör hemma och på jobbet kan du börja med att utmana dig själv i små steg. Välj något som du kan hantera och välj en tid när du känner dig i hyfsad balans. Prova till exempel att lämna en klädhög framme när folk kommer på besök eller skicka in en text som du vet har några stavfel. Eller gå bara igenom powerpointpresentationen inför en föreläsning fem gånger i stället för tio? Se vad som händer och utvärdera! Kanske är det ingen som märker klädhögen? Kanske får du beröm för din text trots stavfelet? 

BYT PERSPEKTIV!
Kanske lägger du större vikt vid saker som inte blir bra snarare än vid sådant du faktiskt lyckas med? Träna på att byta perspektiv genom att skriva ner saker som du klarar av och uppmärksamma när du får positiv feedback från andra. Lägg lite tid på att faktiskt ta in det andra säger om dig och det du genomfört.

VAR KÄLLKRITISK!
Var på din vakt när det kommer till sociala medier. Det är lätt att känna sig nedslagen om man börjar jämföra sig med andras till synes perfekta liv. ”Vad mycket längre hen har kommit i sin karriär”, "Vilket perfekt hem de har”, "Vad smal och vältränad hen är”. Begränsa tiden på sociala medier när du är skör och ta alltid Instagram-bilder med en nypa salt.

Att saker inte blir gjorda kan ha många olika orsaker. Det kan bero på att en medarbetare inte känner sig motiverad, har svårt att komma i gång eller att hen inte har rätt förutsättningar att klara uppgiften. Försök att ta reda på orsakerna bakom att vissa uppgifter inte blir gjorda. Du/ni kan börja genom att sätta ett värde mellan noll och tio på hur viktig uppgiften känns för att förstå om det är motivationen eller något annat som tryter. Då vet ni mer om var ni ska börja anpassa. 

Motivationen kan vara hur hög som helst, men om medarbetaren inte tror sig klara av uppgiften är risken stor att den inte blir gjord ändå. Se om ni på samma sätt kan skatta på en skala från noll till tio hur stor tilltro hen har till sin förmåga att ro uppgiften i land. Är tilltron (självförtroendet inför just den här uppgiften) låg kan ni tillsammans börja nysta i vad som behövs för att uppgiften ska vara möjlig för medarbetaren att klara av.

Boka en utbildning och prestera bättre som person och organisation

Våra kurser och utbildningar anpassas efter din organisation eller ditt teams specifika utmaningar och behov. Vi erbjuder allt från forsknings- och kunskapsgrundande föreläsningar till coachning, handledning och workshops. Till chefer, ledare, HR-avdelningar och medarbetare.

Lotta